Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

TransportTender
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
CVR-nr.: 43846116

Version 1 – sidst opdateret den 26.01.2023 10:02.

1. Indledning
1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan
TransportTender ApS (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler
personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller
generel brug af vores hjemmeside.
1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde
databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”)
og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies
2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund
af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, IP-adresse, lokation
ved login (herefter “Cookiedata”).
2.2 Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen.
2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse
med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.
2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved
besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din
browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies
har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner
på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies
samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser.
Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i
samtlige browsere.
2.5 Vi videregiver Cookiedata til Google Analytics

3. Typer af personoplysninger som behandles
3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede
personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse,
telefonnummer, e-mail, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, brugernavn,
adgangskode, regning status (saldo, kundepoint el.), oplysninger til tracking af
forsendelse (eksempelvis tracking-nr.), bankoplysninger (kortoplysninger eller
kontooplysninger), IP-adresse, kundenummer.
3.2 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet
ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved
opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger
4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med
GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende
formål:
a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud,
som vi udbyder.
b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
c) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.
d) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til
gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og
bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
e) At forhindre svindel og misbrug af it-system(er) og/eller produkter eller services
som leveres via it-system(erne).
f) At sende nyhedsbreve via e-mail.
g) At modtage og videregive oplysninger til offentlige myndigheder hvor loven
kræver dette.
h) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål
eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.
i) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter,
services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i
forbindelse med søgsmål.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i
overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de
konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den
registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,
der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR,
artikel 6, stk. 1, litra f.
b) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete
personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger
dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket kan altid trækkes tilbage
ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne
Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der
behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for
eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
c) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede
person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
d) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel
6, stk. 1, litra c.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver
det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle
konkrete anmodning herom.
6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) Databehandlere
b) Leverandører
c) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.)
d) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.)
6.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som
leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores
services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle
personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.
Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os,
sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale,
som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller
samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af
personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller
persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på,
medmindre lovgivningen foreskriver andet.
6.4 Vi overfører personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for
EU/EØS. Vi overfører personoplysninger til følgende lande som ikke har modtaget en
artikel 45 tilstrækkelighedsbeslutning: USA (Amazon Web Services). Sådanne
overførsler sker på baggrund af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget
eller godkendt af EU-Kommissionen og muligvis vedtaget af en tilsynsmyndighed, med
eventuelle supplerende foranstaltninger, hvorefter der for den konkrete overførsel er
sikret et beskyttelsesniveau som er essentielt tilsvarende til det garanteret indenfor
EU.
6.5 Vi kan kontaktes for mere information, herunder ved spørgsmål om vores brug af
databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige, herunder datterselskaber,
eller videregivelse af personoplysninger til tredjelande, samt for at modtage kopi af
dokumentation for overførselsgrundlaget.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger
7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores
behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det
tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for
dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved
spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af
denne Politik.

8. Rettigheder for registrerede personer
8.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man
som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte
os. Rettigheder omfatter følgende:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få
indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række
yderligere oplysninger.
8.1.1
Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige
oplysninger om sig selv rettet.
8.1.2
Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet
oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
sletning indtræffer.
8.1.3
Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret
til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret
person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
8.1.4
Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre
indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes
personoplysninger.
8.1.5
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i
visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
8.1.6
8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du
bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores
behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis
du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at
kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Ændringer til denne politik
9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer
Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige
ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email
eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontakt
10.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller
flere rettigheder, kan vi kontaktes på info@transporttender.dk.